Jožef Jarc (1850 – 1861)

Rojen je bil 22. marca 1819 v Medvodah na hišni številki 9, kjer so po domače rekli pr Mrtan. V mladih letih je obiskoval ljubljansko normalko. Župan medvoške občine je bil od prvih (1850) do drugih občinskih volitev (1861). Umrl je 3. marca 1887.

Najstarejši pečat Občine Medvode (AMTSSIGILL DER Gemeinde ZWISCHEN WAESERN) z lastnoročnim podpisom prvega medvoškega župana Jožefa Jarca. (Jos. Jarz m.p. Gemeindevorsteher).

Kot občinski predstojnik se je Jožef Jarc 1. februarja 1853 podpisal pod privolitev k poroki (Ehe. Consens), s katero je v imenu občine brez zadržkov  privolil v poroko, ki sta jo sklepala zemljiški posestnik Franc Šetina iz Zbilj in Marija Rozman iz Vodic. Veljavnost dokumenta je potrdil tudi z odtisom občinskega pečata.


Ustanovitev in prve volitve v Občini Medvode 1850

Krajevna občina Medvode je bila ustanovljena po odpravi podložništva na podlagi začasnega avstrijskega občinskega zakona z dne 17. marca 1849, ki je v prvem splošnem členu določal, da je temelj svobodne države svobodna občina. Z ustanovitvijo so bile občini določene tudi njene meje, ki so potekale po mejah katastrskih občin. Kot najmanjše števne oddelke so katastrske občine dokončno uvedli z reformo državne uprave predvsem iz davčnih razlogov v dvajsetih letih 19. stoletja. Medvoška občina je ob ustanovitvi obsegala katastrsko občino (k. o.) Draga s 315 prebivalci, k. o. Zgornja Senica s 365 prebivaci, k. o. Studenčiče s 349 prebivalci in k. o. Sora s 284 prebivalci v župniji Sora; k. o. Golo brdo s 343 prebivalci, k. o. Preska s 522 prebivalci in k. o. Žlebe s 295 prebivalci v župniji Preska; k. o. Medvode z 233 prebivalci je deloma pripadala župniji Preska (naselje Medvode), deloma pa župniji Sora (naselje Svetje); k. o. Topol s 313 prebivalci v župniji Sv. Katarina in k. o. Zbilje z 212 prebivalci v župniji Smlednik. Občina Medvode je tako ob ustanovitvi štela 3.231 prebivalcev. Prvotni obseg občine je tudi po prvem večjem preurejanju občin na Kranjskem leta 1867 ostal nespremenjen. Prvo spremembo občinske meje je leta 1911 povzročila ustanovitev samostojne občine Sora, ki je nastala z izločitvijo k. o. Draga in k. o. Sora iz Občine Medvode. Z nastankom občine v Sori so leta 1911 popravili tudi okrajno mejo. Občina Medvode je do takrat v celoti pripadala okraju Ljubljana okolica, z ustanovitvijo nove občine pa so Občino Sora pripojili okraju Kranj. 


Tabela: Obseg občine Medvode l. 1850, župnijska pripadnost in število prebivalcev

z.št. Katastrska občina ŽupnijaŠtevilo prebivalcev
 1. Draga Sora 315
2.Golo brdoPreska343
3.MedvodePreska in Sora233
4.PreskaPreska522
5.SoraSora284
6.StudenčiceSora349
7.ZbiljeSmlednik212
8.Zgornja SenicaSora365
9.Topolsv. Katarina313
10.ŽlebePreska295
   Občina Medvode   3.231

Pod vodstvom in nadzorom Okrajnega glavarstva Ljubljana so prve volitve v občinski zastop medvoške občine izvedli 4. novembra 1850. Od 291 volilnih upravičencev (41 v prvem, 65 v drugem in 185 v tretjem volilnem razredu) je glasovalo 40 volilcev (12 v prvem, 17 v drugem in 11 v tretjem volilnem razredu). Za občinskega predstojnika (župana) je bil izvoljen Jožef Jarc, za občinska svetovalca Janez Kavčič in Jožef Svoljšak ter za občinske odbornike: Tomaž Tehovnik, Martin Dobnikar, Jurij Štrekel, Jožef Tehovnik, Jožef Cvajnar, Jernej Žlebnik, Gašper Tratnik, Jurij Tomc – župnik v Preski in Anton Belin – župnik v Sori. Za nadomestne člane pa še Jožef Zavrl, Verner Gruedner, Miha Golar, Franc Starman, Janez Trampuš, Janez Čarman. Razen dveh župnikov so bili vsi drugi zemljiški posestniki, večinoma iz prvega volilnega razreda.